Ochrana osobních údajů

Základní informace jak zpracováváme Vaše osobní údaje v rámci realitního obchodu.

Vzhledem k nové legislativě Evropské unie, byly tyto Zásady připraveny v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

Přestože s sebou Nařízení přináší některé nové povinnosti, zásady, které v oblasti ochrany osobních údajů dlouhodobě uplatňujeme, se zásadně nemění. Snažíme se vždy pracovat s přesnými a dle potřeby aktualizovanými daty, ukládáme je pouze po dobu nezbytně nutnou a nakládáme s nimi způsobem, který zajišťuje jejich náležité zabezpečení. Vaše práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou specificky vymezena v textu níže.

 1. Komu souhlas udělujete?

Vaše osobní údaje předáváte makléřům společnosti Slezské reality, se sídlem Vítkovícká 3276/2A,

PSČ 702 00, Moravská Ostrava a Přívoz.

 2. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme k:

a)   zajištění uzavření a následnému plnění smluvního závazku mezi námi a vámi, k vedení s tím související komunikace mezi námi, jakož i za účelem plnění zákonných povinností, které z takového vztahu vyplývají např. účetní a daňové povinnosti, povinnosti vyplývající ze zákona o archivnictví;

b)   ochraně našich oprávněných zájmů, kterým je řádné plnění veškerých našich vzájemných smluvních závazků, které vůči sobě máme, včetně vymáhání pohledávek, prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy, oprávněným zájmem je dále přímý marketing, ochrana našeho podnikání a majetku a v neposlední řadě také ochrana životního prostředí a zajištění udržitelného rozvoje. V zájmu zajištění co největší ochrany vašeho soukromí, máte právo vznést námitku, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

c)   plnění právních povinností vyplývajících z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva a povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML zákon“).

d)   k zasílání nabídky našich realitních služeb, pokud nám k tomu udělíte svůj souhlas. Váš souhlas budeme k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejste našim klientem. Před tím, než nám váš souhlas udělíte, budeme vás informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé vaše osobní údaje zpracováváme i na základě jiného právního titulu (viz výše a) – c), budeme pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.